Sıkça Sorulan Sorular

OKUL SÜTÜ TÜKETİMİ 

1. Okulda sütlerin hangi zaman aralığında tüketilmesi sağlanmalıdır?

Cevap: Okul müdürlüğünün belirlediği süt içim zamanında tüketilmesi sağlanmalıdır.

2. Öğrenci, okul sütünü okulun belirlediği süt içim zamanının dışında içebilir mi?

Cevap: Öğrenci okul sütünü, sadece okul müdürlüğünün belirlediği süt içim zamanında içmelidir.

3. Veli izni olduğu halde sütünü içmeyen öğrencilerin sütlerini, veli izni olup da kendine ait sütü içmiş olan diğer öğrenciler içebilir mi?

Cevap: Hayır. Veli izni olan her öğrenci, aynı gün içinde okulda belirlenmiş olan süt içimi zamanında sadece kendisine verilmiş olan 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT kutu sütü içmelidir.

4. Sınıflarda artan sütler ne yapılmalıdır?

Cevap: Süt dağıtan sınıf öğretmeni açılmamış sütleri, tutanakla Okul Sütü Komisyonuna teslim etmelidir.

5. Açılmış ancak tüketilmemiş sütler ne yapılmalıdır?

Cevap: Sınıfta süt içilmesi için belirlenen süt içim zamanında öğrencinin okul sütünü tüketmesi önerilmeli, sütünü bitirmediği takdirde, açılıp bitirilmeyen süt kutularının atık poşetine öğretmen kontrolünde bırakılması sağlanmalıdır.

6. Dağıtılan sütlerin boş kutuları, okul‐sınıf yararına değerlendirilebilir mi?

Cevap: Okul yönetimleri, yerel yönetimler ve çevre koruma vakıfları vb. ile işbirliği yaparak değerlendirebilir. Atıklar sınıf ve okul ortamını ve çevreyi kirletecek şekilde gelişigüzel bırakılmamalıdır.

7. Okul sütü dağıtıldığı gün okula gelmeyen öğrenciye, geldiği gün okul sütü verilebilir mi?

Cevap: Okul Kabul Komisyonu kararı ile tutanak tutulup, verilebilir.

8. Öğrenci devamsızlığı, rapor vb. nedenlerle artan sütler ne yapılmalıdır?

Cevap: Okuldaki artan sütler, İl Okul Sütü Komisyonunun uygun görüşüyle değerlendirilir.

Veli izni olan çocuklara süt verilmeyen diğer günlerde verilebilir ancak yine de tüketilemezse

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, nakliyesini yüklenici firmaya yaptırmak şartıyla sütü eksik olan veya program sonuna kadar sütü bitirebileceğini taahhüt eden program kapsamındaki diğer okullara gönderebilir.

9. Süt içmesi için veli izni olan öğrenci, başka bir okula nakil olursa ne yapılmalıdır?

Cevap: İl Okul Sütü Komisyonu, il içi veya dışı, nakil gelen veya giden öğrencilere yönelik bilgiler Okul Sütü Modülüne yansıyacağından; sistem üzerinden öğrenci bilgileri aktarılacaktır.

10. Misafir öğrenciye süt verilebilir mi?

Cevap: Misafir öğrenciye, veli izni ve Okul Kabul Komisyonu kararı ile tutanak tutulup, okul sütü verilebilir.

 

OKUL SÜTÜ PROGRAMI GENEL BİLGİLER

 

1.2013‐2014 Eğitim – Öğretim yılında, Okul Sütü Programı kapsamında süt dağıtımı, kimlere ve nasıl yapılmaktadır?

Cevap: Okul Sütü Programı kapsamında, 17.08.2013 tarih ve 28738 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2013/5171 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 19/09/2013 tarih ve 28770 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2013/58)  doğrultusunda 2013‐2014 Eğitim‐Öğretim yılının ikinci döneminde, bağımsız anaokulu,  uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde, haftada 3 gün süreyle 200 ml ambalajlı, yağlı, sade, UHT içme sütü dağıtılacaktır.

2. Okul Kabul Komisyonu kimlerden oluşmaktadır?

Cevap: Okullarda, okul müdürü başkanlığında bir müdür yardımcısı, en az bir öğretmen ve okul aile birliği başkanı veya üyelerinin birinin katılımıyla oluşturulmaktadır. Birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda müdür yetkili öğretmenin başkanlığında iki öğretmenden, öğretmen sayısının yetersiz olması durumunda muhtar veya azalardan birinin katılımıyla en az üç kişilik ‘Okul Kabul Komisyonu’ oluşturulmaktadır.

3. Okul Sütü Programı ile ilgili ayrıntılı bilgi, belge ve dokümanlara nereden ulaşılabilir?

Cevap: Ayrıntılı bilgi, belge ve dokümanlara Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı resmi web siteleri ve www.okulsutu.meb.gov.tr ile www.okulsutu.com adreslerinden ulaşılabilir. Ayrıca iletişim için tegm_okulsutu@meb.gov.tr adresi kullanılmaktadır.

4. Sütler nasıl bir ortamda muhafaza edilmelidir?

Cevap: UHT içme sütleri oda sıcaklığında, son kullanma tarihine kadar mikrobiyolojik olarak stabil kalabilmekte, sevkiyat ve depolamada soğuk zincir gerektirmemekte ve ambalajı açılmaması koşuluyla oda sıcaklığında muhafaza edilebilmektedir. Sütler, güvenli, serin, kuru ve güneş almayan, donmayı önleyecek, istiflenme yüksekliği kutu deformasyonunu engelleyecek şekilde, dağıtımı yapılana kadar koli üzerinde bulunan naylon kaplama (şirinkli)  ile muhafaza edilmelidir. Yetkililer tarafından, mevsim şartları göz önüne alınarak gerekli tedbirler alınmalıdır.

5. İstifleme nasıl yapılmalıdır?

Cevap: Uygulama Rehberinde de yer alan Teknik Şartnameye göre, İstifleme; Okul İdarelerinin gösterecekleri uygun yerlere, yüklenici/yükleniciler veya alt yükleniciler tarafından ambalajlara zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır.

6. Okul Sütleri en fazla kaç gün içinde teslim alınmalıdır?

Cevap: İlgili firma, en az 6 günlük okul sütü tüketim miktarını, dağıtımın yapılacağı haftanın en geç ilk gününe kadar mesai günleri ve saatlerinde okul idaresine tutanakla ve/veya sevk irsaliyesiyle teslim edecektir. Gerektiğinde ulaşım, hava koşulları ve diğer sebepler dikkate alınarak Okul Sütü Komisyonu ve yüklenicinin karşılıklı mutabakat sağlamaları halinde, 6 günden fazla miktarlarda da teslim alınabilecektir.

7. Teslim alınan sütler, Okul Sütü Modülü Sistemine ne zaman girilecektir?

Cevap: Yüklenici firma ile Okul Sütü Komisyonu mutabakat sağlayarak sütlerin teslimini müteakiben aynı gün Modüle birlikte giriş yapacaklardır.

8. Artan sütler ne yapılmalıdır?

Cevap: İl Okul Sütü Komisyonunun kararı ile mahallinde değerlendirilmelidir. (Öncelik aynı okulun veli izni olan öğrencilerine salı ve perşembe günü verilmesidir.)

9. Okul sütleri haftanın hangi günlerinde dağıtılacaktır?

Cevap: 2013‐2014 Eğitim-Öğretim yılının ikinci dönemi başından itibaren, her hafta pazartesi‐çarşamba‐cuma günleri dağıtılacaktır.

10. Kız Meslek Liseleri uygulama anasınıflarına Okul Sütü Programı uygulanacak mı?  

Cevap: Evet. Uygulama anasınıfları Okul Sütü Programı kapsamındadır.

11. Süt dağıtımından yararlanmasına velisinin izin vermediği çocukların isimleri de e‐okul sistemine girilecek midir?

Cevap: Evet, söz konusu öğrencilere ait bilgilerin de e‐okul sistemine girilmesi gerekmektedir.

12. Veli önce çocuğun sütten yararlanmasına izin verip, sonradan karar değiştirip izin vermiyorsa, ne yapılmalıdır?

Cevap: Karar değişikliği çocuğun öğretmenine bildirilmeli, Veli İzin Formu (Ek‐3) doldurularak öğretmene verilmeli; öğretmen de velinin izin vermediğini e‐okul sistemine işlemelidir.

13. ‘Süt içmek istemiyorum’ diyen öğrenciye yönelik nasıl bir yol izlenmelidir?

Cevap: Ailesi süt içmesi için onay vermişse; öğrenci ikna edilmeye çalışılmalı, zorlama yapılmamalıdır. Sınıfta dağıtıldığı halde açılmamış olan süt kutuları tutanakla Okul Sütü Kabul Komisyonuna teslim edilmelidir.

14. Okul Sütü Programı ile ilgili velilere yönelik yapılması gereken faaliyetler nelerdir?

Cevap: Bilgilendirme toplantıları düzenlenmeli, program kapsamında hazırlanmış olan www.okulsutu.com.tr adresindeki velilerin dikkat etmesi gereken konular ile Videoların izletilmesi tavsiye edilmelidir.

15. Okuldaki teslim alma irsaliyesi kaybolursa ne yapılmalıdır?

Cevap: Sevk irsaliyesinin firmada kalan nüshasının onaylı sureti, Uygulama Rehberindeki Okul Kabul Komisyonu tarafından doldurulan Ek‐6 ‘Okul Sütü Teslim Alma Tutanağına’ uygunluğu karşılaştırılarak okul idaresi tarafından saklanır.

16. İkili eğitimin yapıldığı okullarda okul sütü verilmeyen öğrencilerden süt içmek isteyen olursa bu öğrencilere süt verilebilir mi?

Cevap: Resmi/özel tüm anaokulları, anasınıfları, uygulama sınıfları ile ilkokul 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencileri için veli izni doğrultusunda Okul Sütü Programı uygulanacaktır.

17. Öğrencilerin süt içmesini sağlamak için neler yapılabilir?

Cevap: İl Halk Sağlığı Müdürlüğü iş birliği ile bir program hazırlanarak hem öğrenciler hem veliler bilgilendirilerek, Okul Sütü Programından yararlanmaları sağlanabilir.

18. İnternet olmayan köy okullarında e‐ okul ve Okul Sütü Modülüne bilgi girişleri nasıl yapılacaktır?

Cevap: Konu, Okul Kabul Komisyonu tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilmeli, gerekli destek alınmalıdır.

19. Köylerde geri dönüşüm için neler yapılmalıdır?

Cevap: İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri vasıtası ile mahalli idareler ile irtibata geçilerek çözüm bulunabilir.

20. Süt dağıtımı yapılacak özel anasınıfı/ilkokullarda süt dağıtımından önce kurum sahibinin veya mütevelli heyetinin izni gerekli midir?

Cevap: Özel öğretim kurumları (bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul) Programa eşdeğer süt veya süt ürünü tüketilmesini sağlamaları halinde velinin isteği esas alınarak kurum yönetiminin kararı doğrultusunda Programın kapsamı dışında tutulur.

21. Yüklenici firma sütü, planlanan tarihten sonra getirirse ne yapılmalıdır?

Cevap: Öncelikle İl Okul Sütü Komisyonuna haber verilmeli, İl Okul Sütü Komisyonu kararına göre belirtilen günlerde sütler dağıtılmalıdır.

 

SÜTLERİN DENETİMİ

 

1. Okul sütlerinin denetimi nasıl yapılmaktadır?

Cevap: Okul sütlerinin denetimi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Türk Gıda Mevzuatına göre sürekli olarak yapılmakta olup; analiz sonuçları, Okul Sütü Modülünde yer almaktadır.

2. Sınıf öğretmenine teslim edilen sütler, öğrencilere verilirken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap: Ambalajların fiziksel kontrolü yapılmalıdır. Delik, yırtık, ezik ve bombaj yapmış ambalajlı sütler dağıtılmayarak, Okul Kabul Komisyonuna tutanakla teslim edilmelidir.

3. Okul Kabul Komisyonu teslim alınan sütlerin kontrolü sırasında bir olumsuzlukla karşılaşılırsa nereye müracaat etmelidir?

Cevap: İl Okul Sütü Komisyonu‘na müracaat etmelidir.

4. Numunelerin analizi gereken durumlarda neler yapılmalıdır?

Cevap: İl Okul Sütü Komisyonu talimatıyla İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü aracılığıyla numunelerin analize gönderilmesi sağlanmalıdır. Okul Sütü Modülüne gerekli girişler yapılmalıdır.

5. Analiz sonuçlanıncaya kadar neler yapılmalıdır?

Cevap: Analiz sonuçlanıncaya kadar analize konu üretim partisi sütlerin dağıtımı durdurularak, diğer üretim partisi sütlerin dağıtımına devam edilmelidir.

6. Teslim alınan okul sütlerinin her bir partisinden toplam kaç adet numune alınması gerekmektedir?

Cevap: Her bir partinin farklı kolilerinden toplam 5 adet açılmamış okul sütü kutusunun numune alınması gerekmektedir.

7. Alınan numunelerin kaç saat saklanması gerekmektedir?

Cevap: Tüketimi takip eden 72 saat süresince açılmadan saklanması gerekmektedir.

8. Analiz sonuçlanıncaya kadar analize konu üretim partisi sütlerin okulda dağıtılmasını durdurma yetkisi kimdedir?

Cevap: Okul Kabul Komisyonu.

9. Analiz sonuçlanıncaya kadar okula gelen diğer parti sütlerin dağıtımına devam      edilebilir mi?

Cevap: Evet, devam edilebilir.

10. Okul sütlerinin, üretim ve son kullanma tarihi nasıl öğrenilebilir?

Cevap: Sütlerin kullanım tarihleri ambalaj üzerinde bulunmaktadır. Dağıtım öncesi öğretmenler tarafından kontrol edilecektir.

11. Olumsuz hava koşullarından etkilenen sütler ne yapılmalıdır?

Cevap: Eğer sütler okullara teslimden önce bozulmuş ise teslim alınmayacaktır. Teslim alınan sütlerin depolanmasına yönelik tedbirler alınarak tutanakla tespit edilecek, buna rağmen depolama şartlarından kaynaklanan bozulma durumlarında, Okul İdaresi sorumlu olacak ve bozulan sütler bir tutanakla tespit edilip imha edilmesi için İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine teslim edilecektir.

12. Çocuk süt içtiği gün evde rahatsızlanırsa, ne yapılması gerekmektedir?

Cevap: Süt içtikten sonra 6 saat içinde çocukta karın ağrısı, kusma, ishal vb. sağlık şikayetleri oluşursa, en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve çocuğun öğretmenine durum bildirilmelidir.

13. Sınıf öğretmeni süt içtikten sonra rahatsızlandığını söyleyen öğrenciye yönelik nasıl bir yol izlemelidir?

Cevap: Öncelikle okul yönetimine başvurmalıdır. Okul yönetimi, öğrencinin en kısa süre içerisinde en yakın sağlık kuruluşuna gönderilmesini sağlamalı, Şikayet Formu (Ek‐4) aynı sınıftaki bütün öğrenciler için doldurularak e‐okul sistemine girişi yapılmalı  ve ailesi bilgilendirilmelidir. İl Okul Sütü Komisyonuna ivedilikle bilgi verilmelidir.

TESLİMAT

1. Okul sütü eksik veya fazla gelirse ne yapılmalıdır?  

Cevap: Konu İl Okul Sütü Komisyonuna bildirilmelidir.

2. Yüklenici firmanın teslim etmesi gereken sütlerin mesai saati dışında getirilmesi halinde neler yapılmalıdır?

Cevap: Yüklenici firma, okul sütünü mesai saatleri içinde teslim etmesi konusunda uyarılmalıdır. (Olağanüstü durumlarda Okul Kabul Komisyonunun yetkisinde teslim alınabilecektir.)

3. Okul sütü, öğrenci sayısına göre mi veli izni olan öğrenci sayısına göre mi gelecektir? Cevap: Okul sütleri, veli izni olan öğrenci sayısına göre gelecektir.

4. Okullar teslim aldıkları sütleri Firma yetkilisi ile birlikte mi sisteme girecekler?

Cevap: Evet, firma yetkilisi sütleri teslim ettikten sonra okul yetkilisi ile birlikte mutabakat sağlayarak sistem girişlerini hemen yapacaklardır.

5. Dağıtılan sütler Okul Sütü Modülüne ne zaman girilecek?

Cevap: Öğrencilere dağıtımı yapılan sütler aynı gün Okul Sütü Modülüne girilecektir.